Политика за поверителност

Администратор на лични данни

Личните данни, които предоставяте във връзка използване услугите на Клаймб Академи с обработва от “Адвенчър Фасилити Консептс енд Мениджмънт” ООД („АФКМ“, „ние“ „нашия“ или „нас“), ЕИК 202387264, със седалище и адрес на управление гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111В, като администратор на лични данни.

За контакт с АФКМ по всички въпроси, свързани с обработването на лични Ви данни или упражняването на правата Ви, можете да се свържете с нас по един от следните начини:

По имейл, като му изпратите електронно съобщение на dpo@climbacademy.eu, или

По пощата, на адрес: гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 111В, ет. 3

Обработване на лични данни във връзка с онлайн бюлетин

Клаймб Академи издава онлайн бюлетин, съдържащ новини и полезна информация за  дейността на Клаймб Академи, както и рекламни материали и съобщения. За да получавате информационния бюлетин, веднага след неговото издаване, Вие трябва да се регистрирате, като представите Вашия електронен адрес. Независимо дали в конкретния случай електронният адрес представлява лични данни или не, АФКМ ще използва предоставените електронни адреси само за целите на доставянето на онлайн бюлетина, основание за което е вашето съгласие, изразено чрез предоставяне на необходимите данни.

Във връзка с онлайн бюлетина, данните ще бъдат обработвани до изричен отказ за обработването. Като субект на лични данни, имате право да откажете обработването (получаването на онлайн бюлетин) по всяко време, като заявите това чрез натискане на активен линк, съдържащ се в имейла / онлайн бюлетина, без да посочвате мотиви за това.

Личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица.

Връзки към други уебсайтове

Тази политика за поверителност не покрива препратките в сайта на Клаймб Академи към други уебсайтове. Препоръчваме Ви да прочетете декларациите за поверителност на другите уебсайтове, които посещавате.

Права във връзка с обработването на личните ви данни

По всяко време в срока на обработване на личните Ви данни имате определени права, както са посочени по-долу.

Можете да упражните правата си по тази политика и Общия регламент за защита на личните данни, като изпратите имейл или писмо до АФКМ, в което се съдържа конкретното искане, и което по възможност е подписано собственоръчно или с квалифициран електронен подпис. Ако не можете да подпишете искането си по един от предпочитаните от нас начини, можем да поискаме от Вас да предоставите допълнителна информация с цел установяване на самоличността Ви.

Право на достъп и информация

Имате право да поискате и получите:

  • информация за целите на обработването на личните Ви данни, източника на личните Ви данни, категории лични данни, които обработваме и получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни;
  • копие от личните Ви данни, които обработваме, в електронна или в друга подходяща форма;

Право на коригиране и допълване

В случай че установите, че обработваните от нас лични данни са неточни и/или непълни, можете да поискате от нас да ги коригираме и/или да ги допълним.

Право на възражение

Имате право да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и рекламата. Ние ще прекратим такова обработване без ненужно забавяне, веднага щом получим Вашето възражение.

Право на ограничаване на обработването

Имате право да поискате от нас да ограничим обработването на личните Ви данни занапред, когато:

  • установите неточност в обработваните данни
  • е установено, че по някаква причина обработваме неправомерно личните Ви данни,
  • ние вече не се нуждаем от личните Ви данни, но изисквате от нас да запазим тези данни с оглед упражняване на права или защита срещу искове на трети страни; или
  • сте възразили срещу обработването на Вашите лични данни (когато това обработване е на база на нашия законен интерес), ако това е необходимо да се провери дали имаме интерес или правно задължение да обработваме Вашите лични данни.

Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“)

Имате право да поискате от нас да изтрием личните Ви данни, когато основанието за обработването им е невалидно или отпаднало (в хипотезите изрично изброени в ОРЗД). В законовоустановените случай няма да можем да изпълним Вашето искане.

Право да оттеглите съгласието си

В случаите, в които обработваме Вашите лични данни на основание на съгласието Ви, имате право да оттеглите това съгласие с незабавно действие. В този случай ние ще преустановим обработването на личните Ви данни за в бъдеще.

Преносимост на данните ви

В случаите, когато обработваме личните Ви данни на основание Вашето съгласие или за изпълнение на договорните ни задължения спрямо Вас, доколкото това не уврежда правата и свободите на други лица, имате право да получавате данните, които сте ни предоставили в структуриран, често използван и машинно четим формат или – ако е технически осъществимо – да поискате да прехвърлим тези данни на трета страна.

Право на жалба

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на приложимото законодателство, имате право да подадете жалба до компетентен орган. Можете да се обърнете към надзорния орган, който отговаря за мястото ви на пребиваване или държавата ви или към надзорния орган, отговорен за нас.

Компетентният орган в Република България е Комисията за защита на личните данни, чийто адрес е:

гр. София 1592

бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/915 – 3518

Email: kzld@cpdp.bg