Общи условия за ползване на уебсайта

I. Общи положения

 1. Настоящите Общи условия уреждат условията за ползване на Уебсайта и услугите, предоставяни посредством него (наричани заедно “Услугите”). С осъществяването на достъп до или ползването на Уебсайта, вие приемате всички условия за ползване на сайта (включително тези Общи условия). В случай че не сте съгласни с настоящите Общи условия (или с други правила за ползване), вие сте длъжни незабавно да прекратите ползването на Уебсайта.
 2. По смисъла на тези Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:
  • “ваучер” означава уникален ваучер, издаден на хартиен носител или в електронна друга форма, който дава право на посоченото в него лице да ползва една или повече Услуги;
  • “електронно изявление” означава електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и включва електронна форма за резервация по смисъла на чл. 3 от тези Общи условия;
  • “потребител” или “вие” означава всяко лице, което осъществява достъп до или ползва Уебсайта;
  • “Уебсайт” означава уебсайта www. eu
  • “Уебсайт администратор” означава “Колайдер Клайминг” ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204504373, със седалище и адрес на управление: град София, бул. “Цариградско Шосе” No.111 В, еmail: climbing@walltopia.com, регистрирано по ЗДДС.

II. Сключване на договор с Уебсайт администратора

 1. За закупуване на някои от услугите на Уебсайт е необходимо използване на потребителски акаунт, с цел съхраняване на сключените договори. Необходимостта от създаване на акаунт указана в електронната форма за резервация.
 2. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят e направил оферта за сключване на договор с Администратора при условията, посочени в настоящите Общи условия.
 3. Формата за резервация съдържа всички или някои от следните данни, според необходимостта и вида на заявената услуга:

(а) име и фамилия на потребителя или детето, за което се прави резервацията;

(б) валиден email адрес и телефон за контакт;

(в) предмет на Услугата;

(г) общия брой на лицата, които ще ползват Услугата;

(д) датата на планираното събитие;

(е) началния и крайния час на събитието;

(ж) начин на плащане;

(з) При грешка в подадените данни за резервация, потребителят следва да се свърже с Уебсайт администратора чрез имейл, за отразяване на правилните данни при такава възможност.

 

 1. Без да се ограничава смисълът на чл. 1 от настоящите Общи условия, с подаването на електронна форма за резервация потребителят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, както и с основните характеристики на Услугите, предлагани посредством Уебсайта.
 2. Потребителят е длъжен да заплати цената на Услугата предварително, освен ако друг не е изрично посочено за конкретната услуга.
 3. Всички цени на услугите са посочени с включено ДДС.
 4. Потребителят може да заплати цената на услуга по един от следните начини:

(а) в брой;

(б) по банков път – по сметка на администратора при Уникредит Булбанк АД:

IBAN: BG88 UNCR 7000 1520 9817 66

BIC: UNCRBGSF

(в) чрез кредитна или дебитна карта;

(г) Epay.bg;

 1. Не всички методи за плащане са приложими за всички видове услуги.
 2. В случай че потребителят е избрал опция „плащане в брой“, плащането се извършва на рецепция в обекта на Клаймб Академи;
 3. В случай че потребителят е избрал опцията “плащане по банков път”, дължимата сума трябва да бъде преведена по сметката на Уебсайт администратора в срок от 48 часа от датата на подаване на формата за резервация.
 4. Договорът между Уебсайт администратора и потребителя се счита за сключен в момента, в който Уебсайт администраторът потвърди резервацията чрез изпращането на електронно съобщение до посочения от потребителя имейл адрес, с което потвърждава сключването на договора по смисъла на чл. 48, ал. 2 от Закона за защита на потребителите („ЗЗП”).
 5. Договорите, сключени чрез потребителски акаунт, се запазват и са достъпни онлайн.

III. Отказ от договор, сключен от разстояние

 1. При условията на чл. 55 от ЗЗП, всеки потребител по смисъла на ЗЗП има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като изпрати уведомление в срок от 14 (четиринадесет) дни от сключването на договора.
  • Администраторът изпраща незабавно потвърждение за получаване на формуляра/уведомлението за отказ на посочения от потребителя имейл адрес.
  • Можете да използвате стандартния формуляр за отказ през Уебсайта на Администратора или да изпратите уведомление в свободен недвусмислен текст на адрес office@climbacademy.eu.
 2. Администраторът възстановява на потребителя заплатената сума в рамките на 14 дни от получаването на формуляра/писменото уведомление по чл. 9 като използва същото платежно средство, използвано от потребителя, освен ако последния е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

IV. Случаи, в които потребителят не може да се откаже от договора

 1. Потребител по смисъла на ЗЗП няма право да се откаже от договор за предоставянето на Услуги, свързани с развлекателни дейности, ако договорът предвижда конкретна дата и срок за изпълнение (напр. еднократно посещение в Клаймб Академи ).
 2. Независисимо от предходните разпоредби и доколкото това не противоречи на закона, потребителят не може да се откаже от сключен договор, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока, посочен в чл. 9. С подаването на електронна форма за резервация се счита, че потребителят е съгласен изпълнението на договора да започне преди изтичането на срока за упражняване на правото на отказ от договора.

V. Ваучери

 1. Ваучерът е валиден за срок от 6 месеца, считано от датата на издаването му. Ваучерът не се преиздава, а стойността му не подлежи на възстановяване, освен ако законът не предвижда друго. Това важи и в случай на кражба или унищожаване на ваучера.
 2. Ваучерът може да се използва многократно до изчерпване на стойността му.
 3. Ваучерът съдържа следните данни:

(а) данни за Уеб администратора и неговия адрес, включително имейл адрес;

(б) уникален код;

(в) име на купувача;

(г) име на лицето, което ще ползва Услугите;

(д) цената на стоките и/или Услугите (с включено ДДС);

(е) кратко описание на стоките и/или Услугите;

(ж) срок на валидност на ваучера;

 1. Ваучерът може да се използва само при заплащане в брой на рецепция в обекта.
 2. Ваучерът не може да бъде използван за закупуването на други ваучери.

VI. Заключителни разпоредби

 1. С приемането на настоящите Общи условия потребителят декларира, че е съгласен администраторът да събира и обработва личните му данни във връзка с предоставянето на предлагани от администратора услуги, както и да осъществява контакт с потребителя посредством телефон, факс или email.
 2. Уебсайт администраторът си запазва правото по всяко време, без предизвестие и без да дължи обезщетение, да прекрати достъпа до Уебсайта или част от него.
 3. Освен ако не е предвидено друго в настоящите Общи условия, Уебсайт администраторът не носи отговорност за вреди от каквото и да било естество, настъпили във връзка с използването на уебсайта (или на свързан уебсайт) или на услуги, предлагани посредством уебсайта, независимо от това дали Уебсайт администраторът е знаел за съществуването на обстоятелства, които могат да доведат до настъпването на вреди.
 4. Уебсайтът може да съдържа връзки (препратки) към други уебсайтове. Администраторът не носи отговорност за истинността и пълнотата на публикуваната на тях информация.
 5. Администраторът има право да промени едностранно настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на Уебсайта.
 6. Настоящите Общи условия се тълкуват и прилагат в съответствие с разпоредбите на законодателството на Република България.
 7. Всички спорове между страните ще бъдат разрешавани от съдилищата в Република България

Колайдер Клайминг“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ОРЗЛД. Личните данни, предоставени с настоящото заявление ще бъдат обработвани при условията на закона и Политиката за поверителност, публикувани на https://climbacademy.eu/